SVEČANI SKUP ”DAN MLADOSTI – RADOSTI”
25 svibnja, 2019
IZLET NA SUTJESKU 16. LIPNJA
28 svibnja, 2019

„KONJIĆEV SKOK“ NIJE USPIO!

Desant na Drvar su prije 75 godina, od 25. svibnja do 5. lipnja 1944. godine, izveli Nijemci na teritoriju Zapadne Bosne kako bi zračnim desantom uništili Vrhovni štab NOVJ koji se nalazio u Drvaru i, istovremeno razbili i oslabili jedinice Narodnooslobodilačke vojske oko njega. Zamisao Hitlera i njegove Vrhovne komande trebao je ostvariti Štab 2. oklopne armije u operaciji zvanoj „Rösselsprung“ (Konjićev skok). Kombiniranom akcijom zrakoplovne pješadije i padobranaca, podržanom napadom obrušavajućih bombardera, koji će izvršiti desant na Drvar i zarobiti ili uništiti Vrhovni štab, te istodobnim koncentriranim napadom pješadijskih, brdskih i motoriziranih jedinica na Drvar, trebalo je uništiti jedinice Narodnooslobodilačke vojske u Zapadnoj Bosni.

Drvar je u to vrijeme bio centar oslobođenog teritorija u okupiranoj Jugoslaviji. U Drvaru se nalazilo sjedište CK KPJ, AVNOJ-a, Nacionalnog komiteta, Vrhovnog štaba, savezničkih vojnih misija i raznih ustanova. U bližoj i daljoj okolici Drvara djelovale su jedinice 1. proleterskog, 5. bosanskog i 8. dalmatinskog korpusa. Glavni zadatak u zaštiti Vrhovnog štaba imala je 6. lička proleterska divizija. Vrhovni komandant maršal Tito, koji je u to vrijeme boravio u Bastigasima, došao je navečer 24. svibnja u Drvar, prenoćio je u baraci (znana kao Titova pećina). Tu ga je zatekao desant ujutro 25. svibnja 1944. godine. Nakon žestokog bombardiranja, u sedam sati ujutro spustio prvi val padobranaca, a deset minuta kasnije sletjele su i jedinice njemačkih jurišnika. Njemačkim desantnim borbenim grupama uspjelo je zaposjesti najvažnije objekte u Drvaru i do devet sati ovladati gradom. Međutim, sva njihova nastojanja da zauzmu sjedište Vrhovnog štaba u pećini, dvije stotine metara sjeveroistočno do mosta na rijeci Unac, gdje se nalazio i maršal Tito, razbila su se o upornu obranu boraca Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba. Iako su Nijemcima u dvanaest sati stigla pojačanja drugog vala padobranaca, svi njihovi napadi na sjedište Vrhovnog štaba bili su odbijeni. Obrani Drvara priključili su se 137 slušatelja Oficirske škole Vrhovnog štaba iz obližnjeg sela Šipovljana i 2. bataljon 3. brigade 6. ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“, koji je u 11 sati usiljenim maršem stigao u Drvar i napao neprijatelja. Njihovom upornom obranom omogućeno je da i ostale partizanske jedinice iz okolnog područja, pruže velik otpor neprijateljskim snagama. Nijemci su se uspjeli održati, izgubivši četiri petine svog sastava, sasvim opkoljeni, samo na utvrđenom groblju.

Koncentričnom nastupanju njemačkih pješadijskih brdskih i motoriziranih kolona na Drvar snažno su se oduprle jedinice 1. proleterskog korpusa, 5. korpusa i 9. divizije 8. korpusa. Iako se neprijatelj probio u Drvar, njegov pokušaj da brzim nadiranjem motoriziranih kolona i zračnim desantom uništi Vrhovni štab i razbije partizanske jedinice na tom prostoru doživio je potpuni neuspjeh. Vrhovni štab NOVJ već je 25. i 26. svibnja sa željezničke stanice u Potocima uspostavio vezu sa susjednim štabovima korpusa i u cjelini držao situaciju u svojim rukama. Zračni desant na Drvar predstavlja jedini njemački zračno-desantni napad u Drugom svjetskom ratu koji nije uspio.

Kako je uspostavljena radio-veza s Barijem, u noći 3/4. lipnja stigao je iz Barija sovjetski avion „Dakota“. Spustio se kod sela Bajramovića, odakle je maršala Tita s dijelom Vrhovnog štaba prebacio u Bari. Iste noći i s istog mjesta američkim su transportnim avionima prebačeni u Bari još neki rukovodioci i 118 ranjenika. Nakon nekoliko dana zadržavanja u Bariju, Vrhovni štab i Tito prebacili su se britanskim razaračem na slobodni otok Vis.

Odgovori