PROČITALI SMO ZA VAS
   
   
   
   
 
POVIJEST NOB-A
   
   
   
   
 
REKLI SU O ANTIFAŠIZMU
   
   
   
   
 
NE U MOM GRADU
   
   
   
   
 
 
 
 

 

 
Filip de DIVERSIS: Opis Dubrovnika 1
07.04.2011
Filip de Diversis
(XV. stoljeće)

O političkom uređenju

Redoslijed mog izlaganja zahtjeva da već govorim o političkom uređenju Dubrovnika koje su zakonodavci ispravno ustanovili. Pošto se ne uzdam da ću to u potpunosti uspjeti jer je predmet zbilja veoma težak, htio bih da svi shvate da sam dosta učinio ako to i osrednje uradim. Dakle da počnem.
 Mislim da najprije treba vidjeti kojim se imenom općenito mora nazvati dubrovačka uprava, a zatim će se posebno govoriti o duhovnim vlastima koje su potrebne gradu. Najprije treba brižljivo upozoriti da svakom državom upravlja jedno lice ili njih više. Ako upravlja jedno lice, to je kralj ili tiranin. U prvom slučaju, oblik vladavine naziva se kraljevstvo. Kralj ima apsolutnu i potpunu vlast i neprekidno se brine o općem dobru podanika, ako je plemenit kao što bi kralj morao biti. U drugom slučaju, oblik vladavine naziva se tiranija. Tu vlastodržac sve izvrće u svoju korist sasvim zanemarujući interese podanika. Ako vlada više lica, ima ih malo ili mnogo. Ako ih je malo, biraju se ili na osnovu osobne vrijednosti ili bogatstva i moći. U prvom slučaju imamo upravu ili vladavinu ljudi punih vrlina, onih najboljih. Oni se potpuno predaju brizi o dobru mnoštva naroda.U drugom slučaju imamo tiraniju nekolicine ljudi koji na različite načine prisvajaju ono što pripada množini. Ako vlada veliki broj plemenitih ljudi, njihova se vlast naziva općim imenom”politia”-gradska republika. A gradska republika predstavlja vlast ljudi koji su po prirodi slobodni i skoro jednaki medju sobom. Pošto su jednaki, smjenjuju se vlastodršci i podanici pa se više njih postavlja da vrše vlast u jednoj ili u različitim službama. Vlast im je skučena zakonima i gradskim statutima. Ako vlada sav narod to se zove demokracija, što znači vladavina naroda. Treba zatim imati na umu da se svi oni koji stanuju u Dubrovniku dijele na strance i na građane. Ovdje se riječ građanin uzima u širem smislu, jer se u stvari građaninom naziva samo onaj koji ima pravo da sudjeluje u radu vijeća i sudskih organa. Preko stranaca prelazim jer se oni ne smatraju pripadnicima grada, već tu borave samo radi zarade. Među građanima neki su iz okolice, a neki iz samog grada. Oni prvi su mornari i seljaci koji obrađuju polja, vinograde i vrtove ili se bave sličnim poslovima za snabdijevanje grada životnim namirnicama. Oni su zaista onakvi kakvi moraju biti zemljoradnici ili mornari. Potrebno je da budu snažna tijela, ali ograničene pameti i uskih pogleda kako ne bi mogli protiv države kovati zavjeru i dizati bune. Oni su ipak spremni da daju život i da se izlože opasnostima kada im vlastodršci narede da brane domovinu, a to je zaista vrijedno divljenja. Gradsko stanovništvo se dijeli na svećenike, trgovce i zanatlije. Svećenici i zanatlije ne mogu stajati na čelu državne uprave. Svećenici se bave službom božjom i, kako je to potvrdio sveti Pavao, nije njihovo da se miješaju u svjetovne poslove. Zanatlije, pak kao što su suknari, obućari, zidari, zlatari, kamenari, kovači, crevljari i ostali manuelni radnici bave se svojim zanatima. Trgovinom se bave pučani i vlastela. Medju trgovcima pučanima na posljednjem su mjestu sitni preprodavači (parlabuci), koji kupuju i prodaju najprostije stvari, kao što su jaja, kokoši i slično. Srednji trgovci nazivaju se komardari (mesari); oni kupuju i prodaju sir, suho i svježe meso i slične stvari. Najveći su oni koji se bave kupovinom i prodajom zlata, srebra, olova, voska, žita, koralja, papira, platna, krmeza za vunu, svilu i pamuk i slične robe od velike vrijednosti. Sve to čini i vlastela koju nazivam trgovcima prvog reda, mada neki od njih žive samo od rente. Ovi su ipak malobrojni. Briga i dužnost ovih plemića je da, pored trgovine, upravljaju gradom, da ga unapređuju i čuvaju kao što im je briga i dužnost da to isto čine i sa mjestima koja su potčinjena Dubrovačkoj Republici. Ta su mjesta Ston sa svim svojim područjem, koje se pruža do krajnjeg rta Pelješca (Lovišta), zatim otoci Lastovo, Mljet, Šipan, Lopud i Koločep, a isto tako i Konavle, čije područje graniči sa Bokom Kotorskom. Možda će se netko začuditi zašto sam vlastelu nazvao trgovcima, jer je plemstvo u suprotnosti s trgovinom. Želio bih da taj zna kako dubrovački kraj zbog svoje neplodnosti a isto tako zbog velikog broja stanovnika ima tako male prihode da nitko ne može s porodicom živjeti od svog posjeda osim ako nije bogatiji od ostalih. Stoga je potrebno da se ti ljudi posvećuju trgovini i da očevi odgajaju sinove u trgovačkim poslovima čim im nokti porastu, da se poslužim grčkom izrekom. Izgleda, ako se to smije reći, da oni vjeruju i smatraju kako se sreća sastoji u bogatstvu, a vrlina u njegovom sticanju i lakomom gomilanju. Kada bi to bilo tako, onda bi svi sveci naše vjere i stari filozofi i mudraci bili nesretni zato što su prezirali blago, ali se s tim nisu nikada saglasili ni stari pogani ni naši vjernici. Nego, poslije ovih napomena, da se vidi kojim bi općim imenom trebalo nazvati oblik vladavine u Dubrovniku.Važno je znati da Dubrovnik svake godine plaća izvjestan tribut svetom kraljevskom veličanstvu Ugarske i da priznaje prejasnog ugarskog kralja za svog gospodara, s tim što u određeno vrijeme diže njegovu zastavu. Dakle, kada bi se to doslovce uzelo, nema sumnje da bi se oblik vladavine u Dubrovniku morao nazvati kraljevstvom. A to je od svih najbolji oblik vladavine kad je kralj krepostan. Ali, kako njegovo sveto kraljevsko veličanstvo, bilo po svojoj milosti ili na temelju ugovora, ne šalje nikoga da u njegovo ime vlada, ne smije se nazvati kraljevstvom u pravom značenju riječi već indirektno. Naime, ti trgovci koji nose vlastelinsku titulu vrše svu vlast u gradu. Glasajući kuglicama donose u vijećima odluke o budućim poslovima, rješavaju i obavljaju one koji su u toku. Pored toga, prema poslovniku svojih sudova i prema odredbama Statuta vode parnice i donose presude. Stoga je i bolje i čak ispravno nazvati ovaj oblik vladavine gradskom republikom. To je, kao što sam ranije rekao, vlast slobodnih i ravnopravnih ljudi, koji se smjenjuju na vlasti, tako da su sad upravljači, a sad podanici. Jedna služba povjerava se većem broju ljudi s vlašću koja je skučena odredbama zakona, gradskim statutom i odlukama Senata. Svi ti opisani elementi jasno se očituju u dubrovačkoj vladavini ili upravi. Svi dubrovački vijećnici slobodni su i ravnopravni. Svaka služba bila ona velika ili mala, u većini slučajeva povjerava se bar trojici, a ograničena je zakonima i uredbama. Da bi se to što jasnije shvatilo, potrebno je preći na pojedinosti.

O Malom i Velikom vijeću i o Vijeću umoljenih,
o načinu kako se sastaju i o njihovom djelokrugu
Gl. II

Sva vlastela s navršenom osamnaestom godinom sačinjavaju Veliko vijeće. Ono se sakuplja na treći udarac jednog velikog zvona. To vijeće donosi zakone, raspoređuje i odobrava rashode, dijeli milosti i darove, bira sve činovnike u gradu i na njegovom području, kao i po mjestima koja pripadaju tom području, ono ih smjenjuje i opoziva. Činovnici koji se tu ne izglasavaju biraju se u nižim vijećima po ovlaštenju Velikog vijeća. Ukratko, ono ima vlast nad čitavom Republikom. U moje vrijeme postoje samo 33 vlastelinske loze, kuće ili koljena.To su Bobaljevići, Basiljevići, Benešići, Binculići, Bunići, Bundići, Bučinići, Bučići, Kabužići, Kalići, Kružići, Gradići, Gundulići, Gučetići, Getaldići, Djurđevići, Lukarevići, Lučići, Martinuševići, Menčetići, Mlaškonići, Palmotići, Pruglovići, Prodančići, Pucići, Ranjine, Rastići, Sarake, Sorkočevići, Tudizići, Volčići, Zamanje i Crijevići. Zakoniti sinovi ovih rodova nazivaju se vlastelom, a ostali ne. Ali, vratimo se na naš predmet. To Veliko ili Glavno vijeće predstavlja, da se slikovito izrazim, izvor iz koga izlaze veliki i mali potoci ili stablo na kojem se nalaze debele i tanke grane. Jer, iz tog osnovnog Vijeća proističu sve ostale gradske upravne ustanove koje rukovode pojedinim službama, u njemu nastaju, iz njega se izljevaju i od njega zavise. U tom se vijeću svakoga mjeseca bira među vlastelom lice koje se naziva knez ili rektor grada. Kada on odsluži trideset dana, ustupa svoje mjesto drugome i ne može se na istu dužnost ponovo birati nego tek poslije dvije godine. Njemu se pridodaju jedanestorica vlastele, od koje se petorica zovu suci, a šestorica pak vijećnici. Oni s knezom čine Malo vijeće koje se na glas jednog malog zvona u koje se triput udari, jer je potčinjeno zvonu Velikog vijeća, saziva bar triput sedmično, i to utorkom, četvrtkom i subotom. Ovoj dvanestorici dodaje se jos trideset i tri vlastelina, pa se od svih njih obrazuje Vijeće umoljenih. To Vijeće se sakuplja samo na jedan udarac zvona srednje veličine. Prema tome, postoje tri vrste vijeća, od kojih se jedno nalazi nad drugim kao opće nad posebnim. Jer, kada se čini da nešto treba obaviti, najprije se iznosi pred Malo vijeće. Kako ono ima puno ovlaštenje od Velikog vijeća da odlučuje o manjim stvarima, svršava sve ono što je u njegovom djelokrugu. Ostalo pak iznosi ili pred Vijeće umoljenih ili pred Veliko vijeće. Malo vijeće, kada se za to ukaže potreba, može i mora sazvati viša vijeća. Umoljeni raspravljaju o težim pitanjima za koja im je dato ovlaštenje od Velikog vijeća, jer se ti vijećnici smatraju razboritijim od ostalih. Ipak ne mogu birati činovnike osim za neka određena zvanja, kao kapetana i suprakomite ili patrune galija koje treba opremiti protiv gusara. Ali i njihova je vlast skučena mnogim zakonima. Oni koji se jedne godine biraju za suce ili vijećnike (jer ta dužnost traje samo godinu dana) naredne godine ne mogu dobiti istu vlast ili dužnost. Skoro u svim pitanjima jednako vrijede glasovi mladića i staraca. Rekao sam “skoro”, jer kada Malo vijeće predlaže u Velikom vijeću nekog od mladih za činovnika s platom, bilo da se potvrdi ili odbaci, kuglica onih glasača koji su protiv prijedloga ili koji su uzdržani, dobija vrijednost i snagu dvaput veću od kuglica onih koji glasaju za prijedlog. A kada Malo vijeće predlaže zasluženo povećanje plate nekom službeniku, kuglica onih koji se protive prijedlogu triput je teža od one kojom se taj prijedlog pozdravlja. Koliko je ova ustanova poštena, nije moje da se izjašnjavam. Prepuštam pametnijima da o tome sude. Dodajmo da se, sasvim pametno, nikome ne povjerava neka dužnost doživotno izuzev trojici službenika koji se zovu rizničari. Njihova je dužnost da neka zavještanja pokojnika dijele sirotinji. Doživotno svoju dužnost obavljaju prokuratori svete Marije i svetog Vlaha, kao i neki drugi službenici u pojedinim crkvama čija zvanja nemaju veze s upravljanjem Republikom. Svi oni doživotno obavljaju svoju službu ako ne napuste područje potčinjeno Dubrovčanima. Dodajmo da se za svaku funkciju bira više službenika, izuzev za jednu, a to je Vikarijat gospodina kneza kojem u toku jedne godine stoji na čelu samo jedno lice. Vikar je ovlašten da presuđuje sporove do sume od deset perpera. Ni gospodin knez nema prava da pretresa sporove koji premašuju tu sumu. Još i ovo: kako postoji građanski sud, čije članove čine šestotica vlastele, jedan se od njih svake sedmice naziva konzul dok se ostali zovu suci, i u toku te sedmice on se smatra većim dostojanstvenikom od ostalih. Slijedeće sedmice on zauzima niže mjesto, i to se tako odvija dok se ne zatvori krug. Ako se, dakle, uzme u obzir ravnopravnost glasova, prelaženje onih koji upravljaju u položaj potčinjenih i, s druge strane, postavljanje većeg broja lica na neku dužnost, zatim ograničenost vlasti zakonskim odredbama, može se zaključiti i odlučno tvrditi da oblik vladavine u Dubrovniku sadrži sve elemente već opisanog ustrojstva gradske republike. Stoga smatram da se Dubrovnik može nazvati gradskom republikom. Svakoj vlasti potrebni su kao posluga momci da raznose pozive, da zvone u zvona pojedinih vijeća, da silom privode prestupnike, a po naređenju da ih muče i zatvaraju u tamnice. Oni su se kod Rimljana nazivali liktori ili “fasces”. U Dubrovniku se drži na općinskoj plati 18 takvih momaka ili liktora i jedan čuvar i nastojnik zatvora. Neki od njih - deset ih je na broju - zovu se glasnici, a u narodu im je dato ime zduri. Ostala osmorica momaka koji privode one koje treba silom privesti, zovu se u narodu knežaci, to jest kneževe sluge. Knez je slavenski naziv, a latinski komes ili rektor. Knežaci služe naročito gospodinu knezu, njega slušaju i ne moraju, a po pravu i ne smiju nikuda ići bez odobrenja ili naređenja gospodina kneza. Kada gospodin knez sjedi, oni stoje pored njega spremni da ga poslušaju, a kad on negdje ide, oni po dvojica stupaju pred njim. Između njega i njih niko ne smije ići, osim ako to nije njegov i to mali sin. Tako je bilo i kod Rimljana. Po starinskim odredbama, niko nije smio da ide između konzula i najbližeg liktora osim njegovog malog sina. U to vrijeme na konzule je bila prenijeta sva vlast. Mogao bih ovdje iznijeti i mnoge druge podatke koje se odnose na gospodina kneza. Ali ja pojedine službe posebno opisujem, pa sam odlučio da se ovdje na njima ne zadržavam, jer sam već odlučio govoriti o duhovnim službama ili vlastima, kojima je cilj da dobro upravljaju gradom, čuvaju ga i ukrašavaju. U gradu Dubrovniku sve su te službe u savršenom poretku.

DOKUMENTI
   
   
   
   
   
Copyright © 2009.
UDRUGA ANTIFAŠISTA DUBROVNIK- Sva prava pridržana.